Privatlivspolitik

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

TORSTEN RASMUSSEN Godkendt Revisionsanpartsselskab er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra og om dig. Vores kontaktoplysninger er:

Torsten Rasmussen, Østergade 13, 2., 1100 København K
CVR-nr: 34 90 12 95 – Tlf: 40 59 45 23 – Mail: revisor@torsten-rasmussen.dk

2. Kontaktoplysninger pa databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver – se kontaktoplysningerne ovenfor.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

At vi udfører erklæringsydelser, herunder lovpligtig revision og andre erklæringsopgaver med sikkerhed.

At vi assisterer med løbende administration samt udarbejdelse og indberetning af årsrapporter, selvangivelser og andre indberetninger for dig og virksomheden samt konsulent- og rådgivningsydelser.

Når vi i forbindelse med levering af visse konsulent- og rådgivningsydelser behandler personoplysninger, vil behandlingen i nogle tilfælde ske efter din instruks og på dine vegne. Vi vil i disse tilfælde indgå en skriftlig databehandleraftale med dig og din virksomhed.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelseslovgivningen og persondataforordningen.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, cpr-nummer, kundenummer m.v. Bortset fra eventuelt medlemskab af faglige foreninger er der ikke tale om personfølsomme oplysninger.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader kun dine personoplysninger efter dit udtrykkelige samtykke. Vi videregiver oplysninger til følgende modtagere:

Offentlige myndigheder, herunder SKAT, Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik og andre myndigheder når det indgår i vores sagsbehandling. Pengeinstitutter, rådgivere og databehandlere når det indgår i vores sagsbehandling.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Via vores cloudbaserede dataopbevaringssystemer kan der ske overførsel af dine personoplysninger til USA, som ikke er et sikkert tredjeland.

Vi overfører derudover sædvanligvis ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Hvis sådan overførsel måtte finde sted, sker det alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter Persondataforordningen.

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Udover at du selv meddeler os personoplysninger, kan vi modtage oplysninger fra:

Offentlige myndigheder, herunder SKAT og Kommunale myndigheder
Andre eksterne rådgivere, for eksempel advokater
Forsikringsselskaber og Pensionskasser
Andre leverandører, herunder vores databehandlere

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt kundeforhold med dig eller din virksomhed. Efter kundeforholdet er ophørt opbevarer vi personoplysningerne så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivningen. Hvis der er særlige hensyn, for eksempel særlige regnskabsmæssige opgørelser, kan vi vælge at opbevare alle oplysningerne i længere tid.

9. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har:
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Ret til berigtigelse (rettelse)
Ret til sletning i særlige tilfælde
Ret til indsigelse
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger pa. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger pa www.datatilsynet.dk

3.5 Ændring af vores persondatapolitik

I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

Scroll to Top